Konference Film Literacy Lab: Jak učit o filmu?

29. 1. 2016

15. 1. 2016, Cafe ERA Svět, Praha

Poslední dva roky můžeme sledovat zvýšený zájem o filmovou/audiovizuální výchovu v mnoha podobách. Jednou z nich jsou rozmanité semináře, konference a akce se zaměřením na rozšíření povědomí o domácích i mezinárodních trendech filmové výchovy. Vedle kolokvia plzeňské Animánie (odkaz) a mezinárodní konference Filmová výchova pro 21. století pořádané NFA se v lednu 2016 uskutečnila první akce nově vzniklé platformy pro rozvoj filmové gramotnosti Doc Alliance Academy. Iniciativa provázaná se sítí evropských festivalů Doc Alliance (založenou v roce 2008) a portálem dokumentárních filmů Doc Alliance Films se zaměřila na osvětu a pedagogickou podporu zaměřenou na dokumentární filmy.

Konference měla být a byla dosavadním vrcholem aktivit osobností stojících za Mezinárodním festivalem dokumentárních filmů v Jihlavě. Uskutečnění Doc Alliance Academy tak logicky vyplývá z předchozích úspěchů zmíněné platformy – portál nabízí kurátorsky vybrané dokumentární filmy k on-line zhlédnutí, jednotlivé lekce pro učitele a studenty a také metodické materiály a pracovní listy pro využití ve výuce. Na samotné konferenci byly představeny přístupy jednotlivých partnerských festivalů (DOK Leipzig, Visions du Réel, FID Marseille, CPH:DOX v Kodani nebo polského Docs Against Gravity) k filmové výchově a osvětě i dílčí výzkumné a institucionální projekty (Creative Europe, Institut Francaise, CinED).

Kvalitně zorganizovaná akce představila spektrum řečníků a zástupců festivalů, z nichž některé se filmově-výchovným programům pro návštěvníky, školy a učitele věnují skutečně profesionálně. Z vážných rodinných důvodů nakonec bohužel nedorazil hlavní host programu, Ian Wall z britské organizace Film Space (člen poradní skupiny FLAG při Evropské komisi, kvalifikovaný odborník a inspirativní řečník). Jeho účast mohla zarámovat a definovat evropský kontext aktivit jednotlivých festivalů. Bohužel se tak nestalo a prezentace jednotlivých festivalů závisela na míře znalostí a progresivity, s jakou se filmové výchově sami věnují.

Ze zkušeností Luc-Carolin Ziemannové (DOK Leipzig) bylo patrné, že se pedagogice v souvislosti s dokumentárním festivalem věnují intenzivně, systematicky a dlouhodobě. Festival se snaží motivovat mladé diváky i učitele, aby pracovali s filmy z festivalové nabídky, a ponouknout je k diskusím, rozborům a analýzám. Rozvinutý „třístupňový“ program (příprava/projekce, diskuse/shrnutí) za účasti hostů má festival v Lipsku skutečně propracovaný a je patrné, že se při důsledné práci se školami dostavily jasné výsledky v podobě zájmu škol. Vedle filmové výchovy se v rámci novinářských workshopů věnují také výchově mediální.

Základním úskalím prezentovaných přístupů a metod festivalů byla však jejich nevyváženost. Alliance nesdružuje principiálně festivaly se zaměřením na kvalitu programů pro filmovou gramotnost a na některých prezentacích to bylo znát. Patrně nejzajímavější příspěvek z oblasti exaktního, vědeckého přístupu k audiovizuální výchově představil Jacek Wasilewski. Jeho analýza „face tracking“ (mimiky obličeje) při sledování reklamních spotů nabídla netradiční způsob, jak zkoumat důvěryhodnost audiovizuálních obrazů.

Vedle jednotlivých festivalů byly představeny také dva mezinárodní evropské projekty zaměřené na zpřístupnění evropských filmů a metodických materiálů pro široké publikum a odbornou i laickou veřejnost – IF Cinema a CinED. IF Cinema je on-line platformou Institutu Française nabízející streaming (především francouzských) filmů s vybranými titulky a výukovými materiály. CinED je projektem osmi partnerů, včetně české Asociace českých filmových klubů, který bude spuštěn až v roce 2016, nicméně je inspirován právě principy IF Cinema Francouzského institutu.

Z představených výstupů a prezentací je patrné, že se potřeby festivalů a organizací poskytujících filmovou výchovu soustředí na řešení konkrétních problémů – vedle osvěty o filmové gramotnosti se jedná především o snahy o zpřístupnění filmů, zapojení škol do soustavné (spolu)práce a poskytování materiálů a metodické podpory. Role festivalu v tomto procesu může být díky diváckému potenciálu naprosto zásadní, což si se spuštěním Doc Alliance Academy ověřují také pořadatelé jihlavského festivalu.

Celodenní profesionálně zorganizovaná konference nabídla příležitost k setkání a diskusím i inspiraci. Je mrzuté, že se nabízený program nezaměřil také na praktické ukázky a demonstrace pedagogických přístupů a nenabídl také vzorové lekce zahraničních hostů nějaké z českých škol. Druhou drobnou vadou akce byl také přetrvávající dojem, že se jedná jen o vedlejší produkt setkání partnerů festivalové aliance.

Přesto byla akce dalším mezníkem v sérii důležitých počinů, kterými se postupně daří etablovat filmovou a audiovizuální výchovu v českém prostředí. Pokud se podaří v dohledné době navázat a smysluplně zprostředkovat zahraniční inspiraci, bude to jen ku prospěchu věci.

Pavel Bednařík

Kategorie článku