Pracovní skupina pro F/AV. Založena.

2. 2. 2016

V návaznosti na mezinárodní konferenci Film Literacy Lab: Jak učit o filmu?, kterou na 15. ledna svolala v Era světě iniciativa DocAlliance Academy, proběhlo o den později v kině Ponrepo setkání Pracovní skupiny pro filmovou a audiovizuální výchovu. Pokud se  tážete, o jakou formaci se jedná, případně za jakým účelem se Pracovní skupina schází, v následujícím textu najdete všechny potřebné informace.

Geneze Pracovní skupiny

Skeptik by mohl namítnout: „Ajaj, další pracovní skupina, která nikam nedospěje.“ Mezi lety 2010–2011 fungovala pro tuto oblast meziresortní skupina na půli cesty mezi ministerstvem kultury a ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy. Jejími členy byli, mimo jiných, současný ředitel Národního filmového archivu Michal Bregant a jeden z koordinátorů současné Pracovní skupiny Pavel Bednařík. Tehdy se skupina po několika setkáních, které se nepřenesla přes formulování podstaty vlastního fungování, rozpadla. Za hlavní příčinu rozpadu mnozí považují komunikační propast mezi oběma resorty, které obor kompetenčně zasahuje. Nedostatek kooperace na ministerské úrovni pokračuje bez většího posunu do dnešních dnů.

V existenci obou pracovních skupin nemůžeme hledat přímou návaznost. Současná formace vznikla jako reakce na výraznou aktivitu v oboru, která vyvěrá ze sektoru neformálního vzdělávání. V Národním filmovém archivu vzniká také Oddělení filmové výchovy, jehož idea se datuje do počátku 60. let. Filmová výchova se stala panevropským tématem, jehož příchod ohlásila transformace největšího evropského grantu podpory kreativního a audiovizuálního průmyslu Creative Europe.

V České republice se přitom podařilo docílit do té doby nevídaného, totiž aby na sebe odborné semináře, kolokvia a konference zaměřující se na F/AV synergicky navazovaly a a nevyznívaly nahodile jako výkřiky do tmy.

V listopadu 2014 zasedla Pracovní skupina poprvé, neformálně, jako volné seskupení pozvaných odborníků a prezentujích na prvním Kolokviu F/AV, které společně s archivem zprodukoval Ocet o.p.s., v rámci projektu Animánie, Festivalu Podzimní sklizeň 2014 Plzeň, jehož součásti byla národní přehlídka audiovizuání tvorby dětí a mládeže do 26 let. V lednu 2015 se skupina sešla u příležitosti mezinárodní konference Filmová výchova pro 21. století v kině Ponrepo. Na podzim roku 2015 již pod hlavičkou Animánie o.s., z.s., opět v rámci Festivalu Animánie 2015 proběhlo druhé Kolokvium F/AV v Plzni, na které v lednu 2016 volně navázala mezinárodní konference Film Literacy Lab: Jak učit o filmu?. Při všech těchto příležitostech se skupina neformálně scházela a nakonec se 16. ledna formalizovala do Pracovní skupiny zaštítěné Národním filmovým archivem.

Jaké jsou principy fungování skupiny?

Skupina sdružuje experty z různých sektorů, kteří se zaobírají F/AV z podstaty své profese. Měla by se scházet minimálně dvakrát ročně při pořádání odborných seminářů a konferencí. Skupina funguje jako nezávislý odborný panel, kterému svou autoritou a zastřešením vypomáhá Národní filmový archiv. Obecným cílem skupiny je pokus o vzájemnou koordinaci kroků jednotlivých organizací i celých institucí, které by vedly k dlouhodobému posilování oboru – a to jak navenek (prostřednictvím všeobecného uznání přínosu F/AV), tak směrem dovnitř (formou propracovávání metodik a způsobů výuky). Mezi dlouhodobé cíle skupiny patří akcent na prosazení F/AV do všeobecného vzdělávání. Totiž snaha pomoci rozvoji předmětu ve výuce, ke kterému z mnoha důvodů nedochází, i přesto, že byl předmět zařazen jako volitelný do závazného školského dokumentu RVP. Další oblastí zájmu je koncepční podpora (pramenící mimo jiné z možností Národního filmového archivu) rozvoje F/AV v neformálním vzdělávání. Tato podpora však nemůže zahrnovat finanční subvence, protože archiv nedisponuje žádnými prostředky, které by mohl přerozdělovat.

Národní filmový archiv založil pro posílení akceschopnosti skupiny a veškerých koncepčních snah webový portál filmvychova.cz, jehož prostřednictvím se k vám dostává tento text. Jeho šéfredaktorkou je Nelly Čada Wernischová. Instituce může poskytnout také podporu v oblasti distribuce. Vedle toho připravuje vzdělávací kurzy pro dramaturgy kin a kulturních institucí, které by měly rozvíjet jejich kompetence v práci s dětským divákem. Kurzy F/AV pro pedagogy probíhají již druhým rokem.

Kdo jsou členové Pracovní skupiny?

Skupina zasedá jako poměrně široký panel, jehož ambicí je sdružit odborníky ze všech oblastí, které s F/AV přicházejí (nebo by měli přicházet) do styku. Budou zde zastoupeni odborníci z Národního filmového archivu, filmových vysokých škol, pedagogických fakult, předškolního vzdělávání, základního školství, středních škol a gymnázií, reprezentant Národního ústavu pro vzdělávání, Ministerstva kultury, Státního fondu kinematografie, zástupci ze sektoru neformálního vzdělávání, z Asociace provozovatelů kin, ad.

Někteří z nich budou delegováni oficiální cestou, jako kupříkladu Markéta Pastorová z Národního ústavu pro vzdělávání, Lenka Slívová za Asociaci provozovatelů kin či Tereza Czesany Dvořáková za Národní filmový archiv. Jiní budou působit na základě výzvy Pracovní skupiny jako experti se znalostí problematiky dané oblasti (např. David Čeněk z Katedry filmových studií FF UK za filmové vysoké školy).

Skupina stále rozšiřuje své řady. Vedle stálých členů bude otevřena také hostům, kteří se mohou účastnit jednotlivých jednání jako přizvaní experti na konkrétní problematiku, kterou se bude skupina zabývat.

 

Výzvy

V následujících měsících bude skupina formulovat konkrétní podobu svých cílů.  Nejprve je nutné dokončit nábor nových členů skupiny a ustálit její fungování, případně vytvořit jednací řád. Tajemnicí skupiny byla jmenována Karolína Pojarová – studentka Katedry produkce FAMU. Moderátorem jednotlivých setkání je Pavel Bednařík – nezávislý expert na problematiku F/AV.

Na lednovém setkání byl mimo jiné představen pokyn pro vytváření metodických materiálů pro filmy promítané v rámci výuky. David Čeněk představil svou koncepci, kterou na základě zkušeností a postřehů z francouzského vzdělávacího systému rozvíjí v kooperaci s Národním filmovým archivem více než rok. Čeněk přitom dbal na to, aby jeho koncepci prostoupila také závazná doporučení, která jsou pro obor F/AV uvedena v RVP. Tato metodika by se mohla stát nezávazným doporučením pro tvorbu konkrétních metodických textů, které mohou v českém prostředí vytvářet jednotliví distributoři nebo instituce, jako jsou Národní filmový archiv či Státní fond kinematografie.

Další setkání Pracovní skupiny proběhne na jaře. Mezi témata, která zde budou rezonovat, bude patřit koncepce podpory regionálních center F/AV, které se v oblasti neformálního vzdělávání (často při místních kinech) živelně rozvíjejí.

Důležitým tématem bude také snaha o koordinaci společného postupu se Státním fondem kinematografie, který se chce do problematiky koncepčního rozvoje F/AV aktivně vložit. Kateřina Vojkůvková (tajemnice Fondu) představila na lednovém setkání v kině Ponrepo kroky, které hodlá Fond v blízké době realizovat. Doufejme, že toto snažení bude organicky navazovat na činnost Pracovní skupiny, která v českém prostředí reprezentuje nejširší expertní panel pro F/AV, jaký v novodobé historii naší země vznikl.

Jiří Forejt