Evropské know-how v českém prostředí? CinEd zavítá i do českých škol

13. 8. 2016

Asociace českých filmových klubů se stala v roce 2015 partnerem ambiciózního evropského projektu CinED, za nímž Institut français de Prague a propojuje partnery z osmi evropských zemí. Na letošní Letní filmové škole v Uherském Hradišti proběhlo jak koordinační setkání partnerských organizací, tak první veřejné představení projektu českému publiku.
Čtvrtek 29. července patřil na Letní filmové škole zástupcům samotných partnerů zapojených do projektu, kteří se do Uherského Hradiště sjeli z Francie, Portugalska, Španělska, Itálie, Rumunska nebo Bulharska. Mezi přítomnými partnery byla například Nuría Aidelman, která se svou organizací A bao a qu rozběhla úspěšný mezinárodní projekt Moving Cinema, do něhož jsou zapojeni i ostatní partneři provázaní v rámci CinED (Cinemathèque française, Filhos de Lumiere).
Asociaci českých filmových klubů zastupovali na setkání koordinátorka Eva Paroulková a Aleš Říman, odborný pedagogický i filmově-historický garant projektu. Výroční sympozium, které mělo sloužit především k hloubkovému vyhodnocení první roční etapy projektu, bylo uzavřeno pro veřejnost a probíhalo pouze ve francouzštině. Druhý den ráno byl pak (opět jen francouzsky) projekt propojen s aktuálním kontextem – přizvaní experti (Pavel Bednařík, Freddy Malonda z ABC Cinema) představili aktuální situaci a dění v České republice a Belgii a hlavní problémy z filmově-výchovné praxe, které se úzce dotýkají i zkušeností partnerů projektu.
Pomyslná druhá část sympozia, veřejná prezentace pro návštěvníky Letní filmové školy, proběhla v pátek 29. července odpoledne a trvala až do podvečerních hodin. Ve třech soustředěných blocích představily pořadatelky z Institut français Léna Rouxel a Agnès Nordmann hlavní myšlenku a principy projektu a přivítaly zbývající partnery projektu, kteří dostali samostatný prostor k uvedení vlastních zkušeností a shrnutí dosavadních aktivit.
V závěrečné části uvedly Natalie Bourgeois a Isabelle Bourdon ze Cinemathèque française projekce dvou krátkých filmů, Světýlka Alaina Gomise (2003) a Návratu do třídy Jacquese Roziera (1955), a v rámci ukázkové lekce předvedly jejich analýzu s pomocí materiálů, které pro tyto potřeby CF vyvinula a coby know-how poskytuje projektu CinED. Na obou titulech byl vhodně ilustrován přístup, který bude zřejmě identický při dramaturgii filmů a materiálů projektu CinED – žákům i učitelům jsou představována nejen díla klasická, ale často i díla méně známá až pozapomenutá, která ale pomáhají ilustrovat filmový styl francouzské nové vlny (Rozier) nebo etnickou rozmanitost, netradiční vyprávěcí postupy a rozvoj fantazie (Gomis).
Projekt CinED, který získal nezanedbatelné financování z programu Kreativní Evropa – MEDIA, byl představen jako on-line platforma, jež má školám poskytovat výběr kvalitních evropských snímků z minulosti a současnosti společně s kompletní jazykovou podporou (titulky, metodickými materiály) a kvalitními podklady pro školení učitelů. Zaměření na učitele a obohacení a udržení jejich dovedností je zásadní přidanou hodnotou, která je inspirována úspěšným programem 100 and de jeunesse (jejž již dvacátým rokem provozuje pařížská Cinematéka). Toto zaměření, jak bylo vysvětleno organizátory, však neznamená pouze proškolení a vypuštění učitelů mezi žáky – důležitá je výrazná proporčnost kurzů vůči ostatním aktivitám a také snaha učitele zasvětit tak, aby získali sebedůvěru ve filmové řeči, terminologii i pedagogické práci s filmem.
Hlavní pořadatelé v oslovení, výběru a školení učitelů spoléhají na místní partnery, kteří mají na starost také výběr domácích titulů, „jazykovou“ lokalizaci a kvalitu materiálů (na české verzi se podílí mimo jiné filmový historik David Čeněk) a v neposlední řadě koordinaci seminářů, školení, prezentací a PR celého projektu. AČFK byla nicméně v uplynulém roce pouze pozorujícím partnerem, významná část a aktivní realizace projektu proběhne až od podzimu roku 2016. Je proto pochopitelné, že představila minimum veřejných výstupů. Již v přípravné fázi projektu byly patrné hrozící problémy, se kterými se pořadatelé musí vyrovnávat, stejně jako partneři v ostatních zemích.
Na prvním místě stojí rozhodně výběr filmů, který má tvořit jádro projektu a který je v režii partnerských organizací, závisí však také na zvolené politice těchto organizací. Partner totiž musí umět vyjednat za dohodnutých podmínek práva a kopie k přepisu filmu s tím, že film bude k dispozici (po registraci) učitelům a školám zdarma. Tato skutečnost pak závisí na přístupu dané země k národnímu filmovému dědictví.
Pokud se podíváme podrobněji na situaci u nás, je to problém poměrně klíčový – v oblasti práv k filmům, které by připadaly v úvahu (na LFŠ byl uveden v obnovené premiéře např. Zemanův Baron Prášil nebo Rychmannovi Starci na chmelu), se potýkáme s mnoha právními nesrovnalostmi (vztahy mezi Krátkým filmem, Nadací české bijáky, Muzeem Karla Zemana, Národním filmovým archivem a dědici), které vedou de facto k zablokování přístupu k filmům pro vzdělávací účely.

Dalším výrazným problémem je také jazyková vybavenost filmů – na LFŠ bylo představeno jen několik z nich, které jsou určeny zejména staršímu publiku, studentům starších ročníků středních škol a gymnázií (Bláznivý Petříček Jeana-Luca Godarda, Duch úlu Victora Ericeho nebo Jak jsem strávil konec světa Catalin Mitulescu). U těchto filmů je přínosné, pokud jsou i s ohledem na studium jazyků vybaveny českými titulky. Francouzští organizátoři ovšem nepočítají s tím, že by filmy pro mladší publikum byly vybaveny dabingem, což je výrazná slabina projektu, která omezuje přijetí u nejmladšího publika.
Z hlediska výchovně-vzdělávacího je nicméně projekt postaven na výrazné zkušenosti Cinemathéque française i dalších partnerů a zdůrazňuje kvality a přístup tzv. otevřené, participativní pedagogiky. Jejím předpokladem je využití dialogu, interakce mezi učitelem a studentem, nikoliv jen předávání informací a znalostí. Projekt je stále v zárodku, nicméně už v prvním roce své existence počítá s realizací dnes velmi populárních MOOC kurzů, které pomohou rozšířit jeho dosah (neboť realizace kurzů pro učitele bude stále velmi limitující).
Pro všechny zájemce z řad učitelů, ředitelů škol a jejich zástupců i provozovatelů kin a filmových klubů je v tuto chvíli ideální čas se zapojit. Projekt by měl startovat ve vybraných městech (školách, kinech) již v sezóně 2016/2017, nicméně hlavní část i s využitím českých filmů a materiálů by měla být spuštěna až v příštím roce. CinED počítá také s testovacími projekcemi a konzultacemi s učiteli, zájemci ze všech koutů České republiky jsou vítáni.
Pokud máte zájem o účast, spojte se se zástupci AČFK, případně si nejprve prostudujte informace na webových stránkách.  je možné se registrovat i přímo na www.cined.eu.

Pavel Bednařík