Katedra filmových studií kompletuje adresář pedagogů FAV

28. 2. 2017

Katedra filmových studií na zadání Ministerstva kultury ČR realizuje dotazníkové šetření o aktuálním rozšíření vzdělávacího oboru filmová/audiovizuální výchova na českých základních školách a gymnáziích. Pro tyto účely prosí všechny pedagogy, kteří učí FAV, o kontakt. Zasílejte je, prosíme, koordinátorce sběru dat Alexandře F. Lipovské na adresu Alexandra.ForejtovaLipovska@ff.cuni.cz.

O bližší informace jsme požádali vedoucí projektu Terezu Czesany Dvořákovou, Ph.D. (tereza.dvorakova@ff.cuni.cz):

V současné době děláte na katedře filmových studií FF UK dotazníkové šetření o rozšíření FAV na ZŠ a gymnáziích. K čemu má toto šetření primárně sloužit?

O dotazníkové šetření jsme byli požádání odborem medií a audiovize Ministerstva kultury České republiky. Důvod je zřejmě ten, že v tomto oboru dlouhodobě chybí jak tvrdá statistická data o rozšíření vzdělávacího oboru filmová/audiovizuální výchova na českých školách, tak výstupy z kvalitativních výzkumů, která by ukázala, jak a proč pedagogové učí nebo neučí film a audiovizi.

Náš výzkum samozřejmě nemůže suplovat plošné šetření, které je oprávněna v resortu školství provést pouze Česká školní inspekce. Na druhou stranu jsem ale optimistická v tom, že výsledky výzkumu mohou být velmi cenné. Vzorek pedagogů, kteří film a audiovizi vyučují, hledáme takzvanou metodou sněhové koule – tj. oslovujeme všechny pedagogy a další profesionály, o kterých se dozvíme, a prosíme je o zaslání dalších kontaktů. K této části se také vztahuje naše výzva zveřejněná na webu filmvychova.cz. Vzorek škol, kde se filmová/audiovizuální výchova pravděpodobně neučí, oslovujeme náhodně podle matematických algoritmů, se zohledněním velikosti obce a zřizovatele školy. Poslední částí výzkumu je kvalitativní část věnovaná motivacím a postojům vybraných pedagogů.

Mapujete jen pedagogy a školy, kteří učí přímo samostatný předmět FAV, nebo vás zajímají všechny snahy učitelů a škol využívajících k výuce film?

V tomto projektu mapujeme pouze základní školy a gymnázia, kde se filmová/audiovizuální výchova učí v rámci formálního vzdělávání. To znamená, že nás zajímají i případy, kdy je film/audiovize součástí jiného nepovinného nebo povinně volitelného předmětu (kupříkladu semináře výtvarné výchovy). Ale do vzorku už nespadají případy kroužků v družině nebo jednorázové, neklasifikované akce typu návštěva kina a podobně. Důležitou podmínkou je, aby šlo skutečně o filmovou/audiovizuální výchovu. To znamená, že film nebo audiovize jsou obsahem, cílem výuky, nikoliv jen prostředkem (např. ve výuce dějepisu nebo cizího jazyka). Předměty mohou být zaměřeny jak na praktickou tvorbu filmů, tak na recepci a kritickou reflexi, dějiny filmu apod.

Do kdy by mělo být šetření ukončeno?

První výstupy projektu byly Ministerstvu kultury odevzdány na konci loňského roku. Poslední části výzkumu obsahující kompletní reflexi a interpretaci problému plánujeme dokončit do dubna 2017. Po dohodě s Ministerstvem kultury bychom rádi výsledky projektu zveřejnili co nejdříve, ideálně již na jaře.