Filmoteka Szkolna: jak pracovat s národním filmovým dědictvím

31. 5. 2019

Filmoteka Szkolna (Školní filmotéka) vznikla jako projekt Polského filmového institutu (Polski Instytut Sztuki Filmowej) v roce 2009. Od roku 2016 je tento projekt součástí aktivit Audiovizuálního institutu (FINA), který spadá pod Filmový archiv (Filmoteka narodowa). Filmoteka Szkolna je první celonárodní vzdělávací projekt zaměřený na práci s filmovými díly, kterého se může zúčastnit prakticky jakákoliv polská škola. Program je zaměřen na podporu využití filmu v rámci formálního vzdělávání na školách, je proto provázán s kurikulem každého předmětu, jako jsou polský jazyk, umění, historie nebo výuka k občanství.

Původně byl projekt zaměřen pouze na střední školy (žáci mezi 12 a 19 roky), od roku 2019 je  také přístupný pro žáky základních škol. Základem programu je katalog polských filmů rozdělený do tematických okruhů a lekcí, jehož objem se od počátku zněkolikanásobil. Na počátku projektu v roce 2009 obdržely všechny střední školy zdarma balík 26 DVD, které obsahovaly 55 filmů – celovečerních hraných, dokumentů i snímků animovaných. V roce 2014 na to navázala druhá kolekce 28 tematických lekcí a 60 filmů, které jsou již dostupné i na stránkách projektu.

Na základě předchozích zkušeností a omylů vznikl v roce 2018 také katalog filmů pro základní školy, jenž sestával z digitálně restaurovaných animovaných snímků z archivu Audiovizuálního institutu a který byl pilotně otestován na základních školách v celé zemi. S ohledem na jednoduchou dostupnost kvalitních filmů nabízených zdarma umožňuje Filmoteka Szkolna hlubší porozumění širším celospolečenským otázkám a tématům, rozvíjí mediální gramotnost a klíčové kompetence žáků a studentů a podporuje je v ocenění filmu jako svébytné umělecké formy.

Školní filmotéka nabízí kromě samotných filmů také metodické a informační materiály (tematické plány lekcí, články od filmových odborníků), ale zajišťuje také celonárodní vzdělávací programy a aktivity (semináře, workshopy), jejichž cílem je zvýšení počtu, kvality a regionální pestrosti vzdělávacích příležitostí v oblasti filmu. Mezi aktivity patří také například zakládání a podpora filmových iniciativ v samotných školách (filmové kluby, dílny), zajišťování školení ve filmové tvorbě, provozování workshopů filmové analýzy, vývoj metodických materiálů, vzdělávání učitelů a školních vůdců nebo organizace akcí umožňujících provázání škol a filmového průmyslu.

Většina těchto aktivit je zajišťována za pomocí dvou sítí vzdělavatelů, které pokrývají všechny regiony v Polsku. První z nich sestává z 23 učitelů, „vůdců“ filmotéky (Liderzy Filmoteki Szkolnej), kteří vedou ostatní učitele k samostatnému profesnímu a oborovému rozvoji v oblasti filmové výchovy a propagují výuku o filmu a pomocí filmu na školách. Organizují také intenzivní školící programy, které umožňují profesionálním učitelům filmu využívat film jako pedagogický nástroj napříč vzdělávacími programy (včetně samotné filmové tvorby) a organizovat workshopy pro studenty s rozmanitým zájem a zkušenostmi s filmem, ať už pomocí sledování filmů, vlastní filmové produkce, nebo pomocí poradenství a směřování ve volbě jejich budoucí kariéry v oblasti kreativních a produkčních profesí u filmu a v televizi. Druhou sítí je společenství 17 teoretiků a historiků filmu (Wędrujący Filmoznawcy Filmoteki Szkolnej), kteří cestují po celé zemi a pomáhají studentům i učitelům porozumět filmové historii a nalézt vědomý a kritický přístup k filmové tvorbě.

Agata Sotomska