Filmová výchova v Německu: rozhovor s Katrin Willmann

11. 12. 2019

Katrin Willmann je filmovou referentkou Spolkové centrály pro politické vzdělávání, která je v této pozici zároveň zodpovědná za obsahovou podobu filmově-pedagogického online portálu kinofenster.de.

Mohla byste na úvod vysvětlit, jak funguje filmová výchova v Německu a jaká je její současná situace? 

Filmová výchova v Německu je spravována a financována velkými státními nositeli jako je Spolková centrála pro politické vzdělávání (Bundeszentrale für politische Bildung/bpb) a obecně prospěšná společnost Vision Kino, jejíž činnost je kryta ze státních prostředků a z prostředků filmového průmyslu. Náboženská zařízení jako Matthias Film nebo nezávislé Spolkové sdružení mládeže a filmu (Bundesverband für Jugend und Film) sahají svou prací a angažmá až do oblastí německého venkova. Filmový průmysl jako partner společnosti Vision Kino podporuje také každoroční Týdny kina na školách (Schul Kino Wochen) po celém Německu.

Existují ale i distribuční společnosti, kterým záleží na práci v oblasti filmové výchovy. Vedle toho jsou důležitými aktéry také muzea jako například Německý filmový institut a Filmové muzeum Frankfurt (DFF – Deutsches Filminstitut & Filmmuseum), Filmové muzeum Postupim (Filmmuseum Potsdam) nebo Nadace německé kinematéky – Muzeum filmu a televize v Berlíně (Stiftung Deutsche Kinemathek – Museum für Film und Fernsehen in Berlin).

V neposlední řadě se v Německu k nositelům filmové výchovy řadí značné množství iniciativ na úrovni německých spolkových zemí, jako jsou Film a škola NRW (FILM+SCHULE NRW) nebo síť Filmová výchova v Braniborsku (Filmbildung in Brandenburg). Zde však často hraje důležitou roli dobrovolnická práce angažovaných jednotlivců a spolků. Neposledně jsou důležitými místy pro filmové vzdělávání také filmové festivaly: ať už se jedná o sekci pro děti a mládež nebo přímo dětské filmové festivaly jako KUKI Berlin nebo doxs! v Duisburgu.

Filmová výchova je stále se rozvíjejícím odvětvím díky narůstající finanční podpoře státu z posledních let, která putuje do kampaní v oblastech mediálního vzdělávání a digitalizace. K jejímu rozvoji dochází také díky aktuálnímu společensko-politickému vývoji a otázkám jako jsou například rostoucí společenská rozmanitost nebo boj proti pravicovému extremismu. Filmová výchova se v průběhu let stala součástí podpory filmového průmyslu a zároveň vytváří hospodářské podněty.

Kterými subjekty je zajištěna finanční podpora a rozvoj filmové výchovy? Mají podporující instituce vliv na její obsahovou stránku?

Filmová výchova je v Německu financována z různých zdrojů. Státní podpora plyne od pověřenců spolkové vlády za kulturu a média a za politicko-výtvarnou filmovou práci. Jedná se ale i o finanční prostředky jednotlivých spolkových zemí na projekty na regionální úrovni a úrovni spolkových zemí. Doprovodné filmovo-pedagogické kampaně nebo financování pedagogických materiálů se navíc etablovalo jako součást marketingu filmů pro děti a mládež, které mohou být částečně financovány ze zdrojů státu nebo spolkových zemí.

Velké státní instituce, důležitá sdružení a distributorské společnosti mají pak značný vliv na výběr, přístup a dostupnost filmů, ke kterým se pojí tvorba výukových materiálů, získávání licencí na filmy a pořádání projekcí.

Je filmová výchova v Německu součástí formálního vzdělávání? 

Pouze částečně. Vzhledem k tomu, že školství je v kompetenci německých spolkových zemí, nemáme jednotný obrázek o tom, jak u nás filmová výchova probíhá – některé spolkové země zakotvily výuku filmové gramotnosti pevně do svých osnov, jiné jsou od tohoto kroku ještě velmi daleko. V tomto rámci jsou základy filmové analýzy vyučovány například při hodinách němčiny a cizích jazyků. Pohled na vzdělávání učitelů je naproti tomu smutný. Až na malé výjimky jsou v této oblasti ještě velké mezery.

Jak přesně filmová výchova na německých školách probíhá?

Filmová výchova ve výuce závisí na vlastní iniciativě jednotlivých vyučujících, a zda zohlední tento aspekt v rámci uspořádání osnov a využijí ve výuce odpovídající materiály z naší webové stránky kinofenster.de, nabídky nakladatelství školních knih nebo distributorů filmů. Iniciativy jako Týdny kina na školách se snaží vytvářet podněty k tomu, aby bylo pro film a kino vyčleněno více prostoru. Školní třídy mají možnost zhlédnout v kině aktuální filmy a filmové klasiky za zvýhodněnou cenu.

Projekt kinofenster.de byl od roku 1996 vydáván v tištěné formě jako magazín. Od roku 2000 je dostupný v internetové podobě. V pozdějších letech se jeho nabídka rozšířila o rozsáhlou filmovo-pedagogickou databanku. Kdo vaší nabídky využívá nejvíce? 

Nabídka je určena zejména pedagogům, ale také rodiče a studenti filmu využívají služby projektu kinofenster.de.

Mohla byste blíže popsat způsob spolupráce “kinofenster.de” se školami?

Část týmu kinofenster.de jsou učitelé z povolání. Ti vytvářejí pracovní listy a radí v koncepční fázi – jak propojit filmy s výukovými plány v rámci našich měsíčníků, tematických sborníků a aktuálních filmových tipů. Organizace filmových projekcí pro školy nepatří k náplni naší práce, ale spolupracujeme například se společností Vision Kino při celoněmeckých Týdnech kina na školách, v rámci kterých nabízíme společná školení učitelů a filmové semináře, které jsou vedeny zkušenými pedagogy z oboru.

Zaměřuje se „kinofenster.de” svou činností také na děti předškolního věku? 

To je spíše výjimka, neboť nabídka Spolkové centrály pro politické vzdělávání je všeobecně orientována spíše na starší žáky nebo multiplikátory. Ale nedávno jsme například publikovali vydání s krátkými filmy pro děti, které se z velké části hodí už i pro děti předškolního věku. Texty jsou však určeny pedagogům.

S jakou cílovou skupinou je dle vašeho názoru spolupráce v rámci filmové výchovy nejdůležitější?

Filmová výchova může hrát důležitou roli při rozvoji charakteru dětí a mládeže: empatie a analytické dovednosti jsou při ní podporovány ve stejné míře. Změna perspektiv a vypracování strategií pro překonání překážek mohou však při vzdělávání dospělých probíhat nesprávně. Film a filmová výchova jsou tak širokým odvětvím, že bych tuto otázku chtěla přeformulovat: Jaká forma filmové výchovy pro jakou cílovou skupinu a jakými výukovými metodami je smysluplná? Zohlednit se přitom musí filmově-praktické a receptivní výukové podněty.

S jakými filmy pracujete? Jedná se spíše o dokumenty, fikce či například o animované projekty?

Hlavním těžištěm kinofenster.de jsou aktuální filmy v kinech, ale také animované produkce jako seriály či jiné webové formáty. Pracujeme převážně s hranými filmy, ale v našem repertoáru mají své pevné místo i kreslené a dokumentární filmy. Vedle současných filmů pracujeme rovněž s filmovými klasikami a dokumenty, mezi které se řadí například propagandistické filmy z období první světové války. Důležité je, že se dají vytvořit estetické a obsahové souvislosti s německými učebními plány.

Zahrnuje databanka kinofenster.de zahraniční filmy nebo výhradně domácí produkci?

Databanka je mezinárodní a zahrnuje i několik filmů z české produkce.

Jedná se o celovečerní filmy nebo krátkometrážní?

Těžištěm jsou celovečerní filmy. Vydali jsme ale také DVD s krátkými filmy z celého světa s názvem Krátký film a škola (Kurzfilm macht Schule) a v posledních dvou letech jsme publikovali dva tematické sborníky ke krátkým filmům pro děti a mládež. Do budoucna chceme do naší mediatéky získat více online licencí pro krátké filmy a zpřístupnit je našim uživatelům.

Co se dále řadí k filmově-pedagogickému materiálu, který nabízíte?

Vedle projektu kinofenster.de upravujeme jednotlivé filmy pro webovou stránku Spolkové centrály pro politické vzdělávání, které nabízíme v mediatéce ke streamování. V příštích letech se v této rubrice chceme zaměřit i na dokumentární filmy. Navíc získáváme licence k filmům pro filmovou databanku Spolkové centrály pro politické vzdělávání a společně s dalšími partnery jako jsou Německý filmový institut a Filmové muzeum Frankfurt, Rakouské filmové muzeum (ÖFM – Österreichisches Filmmuseum) a Vision Kino, pracujeme v Německu s tématem interkulturní filmové výchovy, ke kterému budeme rovněž publikovat materiály. Kromě toho je Spolková centrála pro politické vzdělávání partnerem projektu Týdny kina na školách, jak jsem již zmiňovala. Dále podporujeme projekty filmové výchovy v rámci různých filmových festivalů a poskytujeme finanční ceny do soutěží dětí a mládeže.

Můžete jmenovat neúspěšnější projekty portálu „kinofenster.de” a přiblížit čtenářům, v čem tkví jejich úspěch? 

Říjen 2019 byl navzdory školním prázdninám doposavad rekordním, co se návštěvnosti naší stránky týká. Filmem měsíce se stal kreslený film Fany a pes, který podle románu Hanny Schott vypráví v dětském podání o pádu Berlínské zdi. O toto téma je během letošního výročí pádu Berlínské zdi zvýšený celospolečenský zájem. Distribuční společnost Weltkino realizovala například u této příležitosti velkolepou kampaň v oblasti filmové výchovy. Učitelé hledají navíc cesty, jak by mladé generaci přiblížili důležité momenty německých dějin také v emocionální rovině.

Velkým úspěchem je vydání doprovodných materiálů k seriálu Babylon Berlin, který má tendenci stát se dlouhodobým trhákem. Zde se ukázalo, že i seriálové formáty a streaming si ve filmové výchově nachází své místo. Navíc máme v naší nabídce například sbírku metod, ve které poskytujeme učitelům rozmanitý repertoár možností pro filmově-pedagogickou práci ve výuce.

Snaží se filmová výchova v Německu pracovat s aktuálními společenskými tématy, jako je například změna klimatu, migrační krize či (pravicový) extremismus? 

Ano. Jednak publicisticky, ale těmito současnými tématy se zabýváme i v rámci našich akcí. Spolková centrála pro politické vzdělávání se vyrovnává s politickým extremismem v podstatě ode dne svého založení. V naší práci se zabýváme také tématy, jako je narůstající společenská rozmanitost nebo klimatické změny, přičemž hlavní těžiště ve filmové výchově závisí na aktuální nabídce filmů v kinech a na streamovacích platformách.

Migrace je například téma projektu filmové výchovy Life on the Border (odkaz k projektu zde). K filmové práci s dětskými uprchlíky a mládeží vznikl v roce 2017 tematický sborník na kinofenster.de (více zde). V již zmíněném projektu Interkulturní filmová výchova (Interkurturelle Filmbildung) se pojednává o přenastavení, respektive o změně přístupu k celému oboru v souvislosti se společenskými transformačními procesy. Poté, co jsme vypracovali koncept, nabízíme nyní školení pro multiplikátory filmové výchovy a pracujeme na otevření se a zvýšení empatie zapojených institucí.

Barbora Benešová