Animánie: kolokvium o FAV a pracovní skupina

1. 12. 2014

Report z kolokvia o filmové/audiovizuální výchově na festivalu Podzimní sklizeň (Animánie, Plzeň, 15.-16. 11. 2014)

Ve dnech 15.-16. listopadu 2014 uspořádali organizátoři devátého ročníku festivalu Podzimní sklizeň (Animánie) společně se zástupci Národního filmového archivu první kolokvium o filmové/audiovizuální výchově v ČR. Cílem bylo otevřít důležitá témata a otázky související s praktickým prosazováním předmětu F/AV na školách, ale také se zapojením institucí, financováním, rozvojem metodiky a komunikace.

V sobotu proběhla prezentace konkrétních témat (Filmová výchova v Evropě) a otázek, ve kterých se představily také jednotlivé projekty a aktivity v ČR (NFA, Animánie, Untrafun, Dubrava Media Centar). V neděli následovalo setkání nově ustavené pracovní skupiny, která má za cíl definovat základní okruhy a otázky a naformulovat jasné potřeby a požadavky v oblasti filmové výchovy do budoucna. Pracovní skupina bude sestavena na základě zájmu jednotlivých organizací a bude svou činnost rozvíjet v rámci pravidelných setkání i v budoucnu.

Jaká témata se v rámci pracovních setkání diskutovala a k jakým otázkám zástupci jednotlivých organizací došli? Program byl rozdělen do tří oblastí: financování projektů F/AV, metodika a informace a komunikace.

V první části byly představeny možnosti financování zástupci Státního fondu kinematografie (Tereza Dvořáková, Kateřina Vojkůvková) a Kreativní Evropy (Pavlína Kalandrová). Kromě evropských a národních možností financování byla diskutována i možnost podpory na regionální úrovni. Důležitým faktorem v nevyváženosti financování je absence možností finanční podpory z Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy. Jako základní nedostatek viděli někteří účastníci kolokvia absenci národní strategie filmové/audiovizuální výchovy, která by jasně určovala další kroky, finanční náročnost, priority a pedagogické (i jiné) cíle. Tuto strategii by následně musely přijmout jak MKČR, tak MŠMT, aby byla zaručena její směrodatnost.

Metodická část debaty měla za cíl vyjasnit aktuální situaci ohledně stavu F/AV a mediální výchovy na školách. Vedle představení samotného předmětu F/AV a zapojení mediální a filmové výchovy do Rámcových vzdělávacích programů byly diskutovány zejména praktické možnosti rozvoje a podpory učitelům.

Jedním z možných a dosažitelných cílů, v případě dostatečného zájmu, je založení spolku učitelů filmové a mediální výchovy (po vzoru Maďarska), která by mohla být důležitým bodem definování potřeb a prostorem komunikace učitelů, kteří se filmu/médiím již věnují. Výrazným nedostatkem v současné chvíli je chybějící metodika, kterou částečně připravuje pro film Národní filmový archiv, ale především obecná didaktika oboru, a to jak pro samostatný předmět F/AV, tak pro zapojení filmu a médií do ostatních předmětů na ZŠ a SŠ.

Výrazným posunem by měla být do budoucna metodická a informační regionální centra, která jsou součástí strategie NFA. V tuto chvíli se daří rozvíjet spolupráci s různými iniciativami, institucemi a festivaly (Cineport Ostrava, Centrum dokumentárního filmu Jihlava), do ledna 2015 by měla vzniknout jasná strategie rozvoje těchto center a definování jejich náplně činnosti a realistický odhad cílů.

Pro další rozvoj filmové/audiovizuální výchovy se jeví být podstatné vytvoření nástrojů komunikace (pracovní skupina, web, newslettery), které by umožňovaly kvalitní výměnu informací, sdílení zkušeností a koordinovaný postup. Jednou z příležitostí je web www.filmvychova.cz, který má sloužit jako informační a komunikační platforma pro všechny iniciativy, učitele, zástupce samosprávy a badatele. Za účelem lepší komunikace a koordinace aktivit by také měla vzniknout Aliance pro audiovizuální výchovu, která by (po vzoru Polska) zastřešovala všechny iniciativy a organizace, nabízela koordinaci společných postojů a stanovisek a pomáhala s taktickým vyjednáváním pozice F/AV na politické úrovni i s jednotlivými institucemi a soukromými subjekty.

Cílem setkání bylo rozevřít vějíř témat, nápadů a podnětů, otevřít diskusi s těmi, kteří se F/AV věnují, ale také zapojit učitele, kteří jsou nyní nejdůležitější skupinou, na které do značné míry závisí osud filmové výchovy na školách. Plánovaná mezinárodní konference „Filmová výchova pro 21. století“ (14.-18. 1. 2015) by mohla být další příležitostí k rozvinutí a zpřesnění témat a naléhavých otázek a společného postupu.

Pavel Bednařík

Zápisy z jednání pracovní skupiny v Plzni:

Pracovní skupina – oblast 1 – financování
Pracovní skupina – oblast 2- metodika
Pracovní skupina – oblast 3 – komunikace

Kategorie článku