NIPOS – ARTAMA

Základním posláním Národního informačního a poradenského střediska pro kulturu (NIPOS) je podpora rozvoje kultury, především rozvoje kulturněspolečenských a tvůrčích aktivit občanů v místech a regionech, se zřetelem k oblasti neprofesionálních uměleckých aktivit. Odborná činnost NIPOS je zaměřena rovněž na získávání a analýzu poznatků o obecné úloze a postavení veřejných služeb kultury v sociálně-ekonomickém rozvoji regionů. NIPOS je odborným pracovištěm pro rozvoj neprofesionálních uměleckých aktivit a estetické výchovy dětí a mládeže, a pro rezortní statistiku.

ARTAMA je největší z oddělením pro neprofesionální umělecké aktivity. Nabízí a zajišťuje odborný servis v oblastech neprofesionálního umění a dětských estetických aktivit, pořádá nebo odborně zajišťuje dílny a semináře, přehlídky, festivaly, soutěže, shromažďuje dokumentaci, poskytuje komplexní informace o problematice neprofesionálního umění, zpracovává odborné expertizy pro orgány státní správy a samosprávy, spolupracuje se spolky, občanskými sdruženími, kulturními zařízeními, školami a školskými zařízeními. ARTAMA nabízí odborné konzultace, zpracování projektů akcí, dramaturgickou poradnu, kontakty s odborníky v jednotlivých oborech.

V rámci ARTAMA je začleněn obor filmové výchovy, který usiluje o systematickou podporu filmové výchovy na českých školách i ve volnočasových aktivitách. Odborný pracovník ARTAMA má k dispozici poradní panel tzv. Odbornou radu filmové výchovy, která se skládá z odborníků napříč sektory. Organizace pořádá akreditované semináře pro pedagogy, a každoročně připravuje Celostátní přehlídku filmové tvorby České vize.

Rozsah: ČR
Typ projektu: systematický podpora filmové výchovy
Cílová skupina: pedagogové, školy, autoři
 
Web: www.nipos.cz
FB:  https://www.facebook.com/niposprokulturu/
Kontakt:
Jiří Forejt, odborný pracovník pro filmovou výchovu
forejt@nipos.cz
+420 723 744 883