Poučení o zpracování osobních údajů na webu filmvychova.cz

Správcem osobních údajů je Asociace pro filmovou a audiovizuální výchovu, z. s., nám. Jana Palacha
1/2, 116 38 Praha 1, IČO: 06509291, e-mail: asociaceFAV@gmail.com (dále jen „Asociace“), která
provozuje stránky www.filmvychova.cz (dále jen „internetové stránky“), prostřednictvím kterých jsou
zákazníkovi zpřístupňovány články a další příspěvky a v rámci kterých je možné se přihlásit k odběru
Newsletteru filmové a audiovizuální výchovy (dále jen „Newsletter“).Toto poučení

je připraveno ve smyslu tzv. obecného nařízení o ochraně osobních údajů (tedy nařízení
EU č. 2016/679).

Přehled zpracovávaných (typů) údajů a jejich zdroje

Asociace bude shromažďovat a zpracovávat údaje, které jí poskytne zákazník – typicky čtenář webu
filmvýchova.cz nebo odběratel Newsletteru (dále jen „zákazník“) prostřednictvím objednávkového
formuláře – typicky jméno, příjmení a e-mailovou adresu (dále jen „osobní údaje“). Dále může
Asociace zpracovávat informace získané v rámci komunikace se zákazníkem, zejména IP adresu.

Účely zpracování a doba, po níž budou údaje zpracovávány

Primárním účelem zpracování osobních údajů bude sledování návštěvnosti webu a zajištění
pravidelného doručování Newsletteru. Odebírání Newsletteru je možné se kdykoliv odhlásit. Link pro
odhlášení je k dispozici v každém těle Nesletteru.

Asociace je povinna zpracovat osobní údaje užít za účelem zajištění svých online služeb, avšak pouze
v omezeném a nezbytném rozsahu. Po odhlášení odběru Newsletteru Asociace osobní údaje vymaže
a nebude je nadále zpracovávat. Asociace nemá v úmyslu předat osobní údaje třetí osobě, do třetí
země nebo mezinárodní organizace.

Poučení o zpracování osobních údajů prostřednictvím síťových identifikátorů

Pro správné fungování internetových stránek jsou nutné takzvané cookies. Jsou to malé textové
soubory, které server Asociace (resp. dodavatele serverových služeb) ukládá pomocí webového
prohlížeče do jednotlivých počítačů. Cookies si lze představit jako paměť webové stránky, která podle
nich při další návštěvě uživatele stejného počítače pozná.

Standardní webové prohlížeče podporují správu cookies. Detailnější informace se nacházejí v
nápovědě prohlížeče. Pokud bude mít prohlížeč použití cookies povoleno, bude Asociace vycházet z
toho, že zákazník souhlasí s využíváním standardních cookies ze strany serveru.

Internetové stránky používají systém WordPress, který ukládá vlastní cookies pro svoji správnou
činnost (jsou to takzvané technické cookies). Pro sledování návštěvnosti využívá Asociace systém
Google Analytics, který zjišťuje statistiky návštěvnosti jednotlivých stránek. Tato informace nám
pomáhá zlepšovat podobu webu.

K umístění reklamy Asociace využívá systém Google Doubleclick for Publishers. Tímto systémem jsou
vystavovány pouze Asociací spravované reklamy, Asociace nepoužívá žádné speciální cílení
(remarketing, retargeting).

Práva zákazníka vyplývající ze zpracování osobních údajů

1/ Právo na informace

Zákazník má právo být informován o zpracování svých osobních údajů, které se ho týkají. Tyto
informace zahrnují kontaktní údaje správce, účel a právní základ zpracování, informace o jeho
oprávněných zájmech, o příjemcích osobních údajů, době uchování osobních údajů, všechna práva
subjektů údajů, důvod poskytnutí osobních údajů, dále údaj o předávání osobních údajů do třetích
zemí mimo EU a příp. též, informaci o tom, zda dochází k automatizovanému rozhodování včetně
profilování.

2/ Právo na přístup k osobním údajům

Zákazník má právo požádat, aby mu Asociace sdělila, zda o něm zpracovává nějaké osobní údaje, a
pokud ano, jaké.

3/ Právo na opravu, resp. doplnění

V případě, že Asociace zpracovává nepřesné, nesprávné nebo neúplné osobní údaje, má zákazník
právo požádat Asociace, aby je opravila, případně doplnila.

4/ Právo na výmaz

Toto právo může zákazník uplatnit v případě, že:

 • osobní údaje již nejsou potřebné pro účely, pro které byly shromážděny nebo jinak
  zpracovány;
 • zákazník vznese námitky proti zpracování a neexistují žádné převažující oprávněné
  důvody pro zpracování;
 • osobní údaje byly zpracovány protiprávně;
 • osobní údaje musí být vymazány ke splnění právní povinnosti;
 • osobní údaje byly shromážděny v souvislosti s nabídkou služeb informační
  společnosti podle článku 8 odst. 1 Obecného nařízení o ochraně osobních údajů.

5/ Právo na omezení zpracování

Toto právo dává zákazníkovi možnost požádat Asociaci, aby omezila zpracování osobních údajů, v
případě, že:

 • zákazník popírá přesnost svých osobních údajů, a to na dobu potřebnou k tomu, aby
  Asociace mohla přesnost osobních údajů ověřit;
 • zpracování je protiprávní a místo výmazu osobních údajů žádá zákazník o omezení
  jejich použití;
 • osobní údaje již Asociace nepotřebuje pro účely zpracování, ale zákazník je požaduje
  pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků;
 • zákazník vznesl námitku proti zpracování, dokud nebude ověřeno, zda oprávněné
  důvody Asociace převažují nad oprávněnými důvody zákazníka.

Pokud bude zpracování na základě shora uvedeného omezeno, může Asociace osobní údaje, s
výjimkou jejich uložení, zpracovávat pouze se souhlasem zákazníka nebo z důvodu určení, výkonu
nebo obhajoby právních nároků, z důvodu ochrany práv jiné osoby nebo z důvodů důležitého
veřejného zájmu EU nebo členského státu. V takovém případě klienta předem Asociace upozorní, že
omezení zpracování bude zrušeno.

6/ Právo na přenositelnost údajů

Na základě tohoto práva může zákazník od Asociace získat své osobní údaje, které Asociaci poskytl,
ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu. Zároveň je tentýž oprávněn
požádat Asociaci, aby jeho osobní údaje předala ve strukturovaném, běžně používaném a strojově
čitelném formátu přímo jinému správci, je-li to technicky proveditelné.

7/ Právo vznést námitky

Zákazník je oprávněn u Asociace vznést námitky proti zpracování osobních údajů pro účely
oprávněných zájmů Asociace chránit právní nároky Asociace, a to osobně nebo písemně na adrese
sídla Asociace či elektronicky na shora uvedeném e-mailu.

8/ Právo podat stížnost u dozorového orgánu

Domnívá-li se zákazník, že dochází anebo již došlo zpracováním jeho osobních údajů k porušení
právních předpisů upravujících ochranu osobních údajů, může podat stížnost u dozorového úřadu v
místě svého bydliště, nebo v místě výkonu své práce, nebo v místě porušení právních předpisů
upravujících ochranu osobních údajů. V České republice je příslušným dozorovým úřadem Úřad pro
ochranu osobních údajů (www.uoou.cz).

Uplatnění práv

Všechny žádosti o uplatnění shora uvedených práv může zákazník uplatňovat osobně na adrese sídla
Asociace nebo je zaslat na e-mailovou adresu asociaceFAV@gmail.com.
V rámci uplatňování práv musí Asociace provést ověření identity uplatňujícího. Ověření identity může
proběhnout v případě osobního kontaktu prostřednictvím předložení dokladu totožnosti nebo
prostřednictvím zaslané žádosti s úředně ověřeným podpisem.

Oznamování případů porušení zabezpečení osobních údajů subjektu údajů

Pokud je pravděpodobné, že určitý případ porušení zabezpečení osobních údajů bude mít za následek
vysoké riziko pro práva a svobody zákazníka, oznámí Asociace toto porušení bez zbytečného odkladu.
Oznámení není potřebné v případě, že Asociace zavedla náležitá technická a organizační  ochranná opatření a tato opatření byla použita u osobních údajů dotčených porušením zabezpečení osobních
údajů; nebo Asociace přijala následná opatření, která zajistí, že vysoké riziko pro práva a svobody
zákazníka se již pravděpodobně neprojeví; nebo by to vyžadovalo nepřiměřené úsilí.

Za účelem vysoké ochrany osobních údajů Asociace přijala příslušná technická a organizační opatření.